Zwolnienie z kosztów sądowych w powództwie przeciwegzekucyjnym

Problem: Taki pozew o powództwo przeciwegzekucyjne – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tak i czy to coś kosztuje?

Porada: Powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego musi Pani wnieść do Sądu Rejonowego w Lubartowie I Wydział Cywilny skoro mieszka Pani w Lubartowie i komornik z Lubartowa prowadzi przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu czyli kwoty jaką jeszcze w tym momencie komornik usiłuje nienależnie wyegzekwować. Wnosząc pozew może Pani wnieść jednocześnie o zwolnienie z opłaty sądowej Zgodnie z art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Takie oświadczenie musi Pani dołączyć do pozwu na specjalnym formularzu. Wnosząc o zwolnienie z tych kosztów może Pani dodać, że jest to wydatek którego Pani nie mogła przewidzieć i w związku z tym oszczędzać na ten cel pieniądze, bo przecież trudno przypuszczać, że bank jako tzw. instytucja zaufania społecznego tak postąpi – nie złoży wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego mimo tego, że dług sprzedał i mimo monitów z Pani i nowego wierzyciela strony, uparcie nie wykonuje tego obowiązku. Jeżeli sąd nie zwolni Pani z kosztów to przysługuje Pani zażalenie. Jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, to będzie Pani musiała opłacić ten wpis 5% i jeżeli wygra Pani tę sprawę, to będzie Pani mogła żądać od banku zwrotu uiszczonej przez Panią opłaty sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.